Love & Bestemmelser

Love for Aalborg Kaserners Idrætsforening


Udskriv som en PDF fil her.§ 1. NAVN.

Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg

Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen er stiftet d. 4. december 2006.


§ 2. FORMÅL.

Foreningens formål er at fremme og vedligeholde interessen for den frivillige idræt inden

for Forsvaret (herunder Hjemmeværnet), at holde kontakt med tidligere tjenestegørende

og fremme samværet mellem foreningens medlemmer, samt formidle medlemmernes

deltagelse i konkurrencer under Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) og andre militære og

civile idrætsforeninger. Ligeledes er formålet med foreningen, at fremme sammenholdet

blandt foreningens medlemmer ved initiativer og arrangementer for disse evt. i

samarbejde med kasernens og områdets øvrige foreninger.


§ 3. MEDLEMMER.

Som medlemmer kan optages:

a. Følgende kan optages som medlemmer:

- personel med fast ansættelse i Forsvaret,

- værnepligtigt personel,

- personel i Forsvaret med rådighedskontrakt,

- fast og frivilligt personel i Hjemmeværnet,

- personel, der er ansat hos en civil leverandør, og som gennem sin ansættelse har

sin daglige gang og som har fået udstedt et permanent adgangskort til et militært

tjenestested.

- ægtefælle/samlever samt børn til de ovennævnte personelgrupper.

- personer, som tidligere har været omfattet ovennævnte personlgrupper, samt disses

ægtefælle/samlever og børn.

- personer, der dyrker DMI specialidrætter (Militær Femkamp, Biathlonorientering og

Feltsport).

b. Følgende kan optages som æresmedlem:

- En af bestyrelsen udnævnt person, der har ydet en særlig og fortjenstfuld indsats

for foreningen.


§ 4. KONTINGENT.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet indeholdes

månedligt i lønnen eller indbetales på foreningens bankkonto. Ved medlemskab, hvor

kontingentet indbetales via bankkonto, er minimums medlemskabet 6 mdr. forud af

gangen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 5. UDMELDELSE OG EKSKLUSION.

Udmeldelse kan kun finde sted ved en måneds udgang, og skal skriftlig være kassereren i

hænde senest den 20. i forudgående måned. Ved afskedigelse eller hjemsendelse

ophæves medlemskabet fra månedens udgang, medmindre ønske om forsat medlemskab

fremsættes overfor kassereren.

Forretningsudvalget kan ekskludere et medlem ved over 3 måneders kontingentrestance.

Genoptagelse kan først finde sted, når restancen er betalt. Forretningsudvalget kan med

2/3 flertal ekskludere et medlem i en periode, når særlige forhold taler herfor. Eksklusionen

skal bekræftes på førstkommende generalforsamling, hvilket kan ske ved simpelt flertal

blandt de tilstedeværende, idet den ekskluderede her har stemme- og taleret.


§ 6 FORPLIGTELSER.

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen,

- hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side;

alene foreningen hæfter med de rådige midler,

- har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen,

- har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art,

- har pligt til at lade sig vælge til forretningsudvalget/bestyrelsen eller udvalg i

sammenlagt indtil 2 år.


§ 7. GENERALFORSAMLING.

En generalforsamling, som kan være ordinær eller ekstraordinær, er foreningens højeste

myndighed. Indkaldelse offentliggøres senest 14 dage forud med angivelse af dagsorden

ved opslag ved de 2 motionscentre samt på AKIF hjemmesider på internet og intranet.

Alle medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Skriftlige fuldmagter har

stemmeret. Et medlem kan kun bære ”en” fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn og

dato samt underskrift.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og

afstemningsmåde, dog skal han foretage skriftlig afstemning, såfremt mere end et medlem

ønsker det.

Beslutninger tages ved simpelt flertal, dog jf. § 13 og 14. Ordinær generalforsamling

afholdes årligt i første kvartal. Forslag hertil tilsendes bestyrelsen tidligst muligt og senest

8 dage forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal offentliggøres for

medlemmerne, senest 2 dage før generalforsamlingen ved opslag ved de 2 motionscentre

og på AKIF hjemmesider på internet og intranet.

Dagsordenen fastsættes af forretningsudvalget og skal ordentligvis omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af dagsorden.

3) Formandens beretning, suppleret af øvrige udvalgsformænd.

4) Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab til

godkendelse, og det af forretningsudvalget godkendte budget for nuværende år til

orientering.

5) Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

6) Fastsættelse af kontingent.

7) Valg til bestyrelsen, jf. § 8.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 11.

9) Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

- Når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer

fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal


indkaldelse ske med mindst 2 ugers varsel og den ekstraordinære generalforsamling

afholdes senest 4 uger efter fremsættelsen.


§ 8. BESTYRELSE.

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, der består af:

- Formand.

- Kasserer.

- 7 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover vælges 2 suppleanter.

For hvert bestyrelsesmedlem forelægger der en funktionsbeskrivelse for de primære

arbejdsopgaver/-områder og kompetencer.

Halvdelen af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således:

- i de ulige år formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant,

- i de lige år kassereren, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med en:

- Sekretær og

- Næstformand

der sammen med Formanden og Kassereren udgør forretningsudvalget. Øvrige valgte

bestyrelsesmedlemmer indgår henholdsvis som:

- formand for boldspilsudvalget,

- formand for idrætsudvalget,

- formand for skydeudvalget,

- formand for specialudvalget,

- formand for aktivitets og sponsorudvalget.

Bestyrelsen er forpligtet overfor DMI i henhold til foreningens love § 6. Bestyrelsen

fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når over

halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme

afgørende. Bestyrelsen fører protokol/udfærdiger beslutningsreferat fra hvert

bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan indkaldes af formanden eller forretningsudvalget og skal indkaldes inden

14 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse med angivelse af

dagsorden sker skriftligt med 8 dages varsel.

Ethvert aktivt deltagende medlem må være villigt til, på opfordring, at tage del i en

omgangstjeneste inden for udvalgenes arbejde.

Da foreningen er berettiget til at give våbentegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til

at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbentegning over for et

medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være

indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§ 9 FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget forestår - med ansvar over for bestyrelsen - den daglige ledelse af

AKIF.

Forretningsudvalgets sammensætning:

- Formand,

- Næstformand,

- Kasserer og

- Sekretær.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af dets medlemmer er til

stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Forretningsudvalget kan antage lønnet medhjælp.


Der udfærdiges referat af hvert forretningsudvalgsmøde, som tilsendes den øvrige be-

styrelse til orientering senest 8 dage efter mødets afholdelse.


§ 10 UDVALGENE

AKIF virksomhed forestås af følgende hovedudvalg:

- Boldspiludvalg.

- Idrætsudvalg.

- Skydeudvalg.

- Specialudvalg.

- Aktivitets og sponsorudvalg.


Et hovedudvalg består af en formand, som vælges for 2 år af gangen på den ordinære

generalforsamling. Disse formænd indtræder desuden som bestyrelsesmedlemmer.

Under hvert hovedudvalg kan der nedsættes et antal underudvalg for de enkelte

idrætsgrene/ aktiviteter. Disse underudvalg udpeger en formand for det enkelte

underudvalg. Underudvalgenes formænd og medlemmer indstilles af de respektive

hovedudvalg og godkendes af forretningsudvalget.

Udvalgenes ansvarsområde fastsættes af bestyrelsen jf. funktionsbeskrivelser.


§ 11. REGNSKAB & BUDGET.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, og et

årsregnskab afleveres til revisorerne senest 1. februar og tilbageleveres herfra, således

dette kan fremlægges for bestyrelsen inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år for en 2-årig periode 1 revisor og 1

revisorsuppleant.

Revisorerne reviderer det fra kassereren tilsendte regnskab og tilbagesender det med

bemærkninger. Desuden foretager revisorerne som minimum 1 gang årligt kasserevision.

Foreningens formand eller kasserer attesterer udgiftsbilag. Foreningens midler anbringes

efter bestyrelsens bestemmelser.


Bestyrelsen godkender årsregnskabet inden det fremlægges på generalforsamlingen.

Forretningsudvalget godkender det kommende års budgetforslag i december/januar og

varetager den løbende budgetkontrol, samt har ansvaret for forvaltningen af foreningens

midler i overensstemmelse med budgettet.

§ 12. FORENINGENS MEDLEMSKAB AF FORBUND OG FORENINGER.

Foreningen skal være medlem af DMI, der skal godkende foreningens love. Foreningen


kan efter forretningsudvalgets bestemmelser stå som medlem i andre idrætssammen-

slutninger, foreninger og forbund. Foreningen er blandt andet medlem af Dansk Orien-

terings-Forbund, Dansk Skytte Union via Jyllands Skytte Forbund og Aalborg Firmaidræt.


Foreningen fører separat medlemsregister over medlemmer, som deltager i aktiviteter

inden for specialforbund og -foreninger.


§ 13. LOVÆNDRINGER.

Ændringer af foreningens love kan kun gennemføres på en generalforsamling. På en

ordinær generalforsamling skal 15 af foreningens medlemmer være til stede, evt.

repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og 2/3 heraf skal stemme for forslaget, for at dette

kan vedtages.

Et forslag, som på en ordinær generalforsamling opnår det nødvendige 2/3 flertal, men

hvor 15 af foreningens medlemmer ikke er tilstede, kan vedtages på en ekstraordinær

generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer, inkl. fuldmagter, stemmer

for forslaget.


§ 14. FORENINGENS OPLØSNING.

Foreningens opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor 1/3 af

foreningens medlemmer skal være tilstede, evt. repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og

hvor 2/3 heraf skal stemme for foreningens opløsning.

Såfremt forslaget om opløsning opnår det nødvendige 2/3 flertal på den ordinære

generalforsamling, men hvor 1/3 af foreningens medlemmer ikke er tilstede, kan

opløsningen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de

fremmødte medlemmer, inkl. fuldmagter, stemmer for opløsningen.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler DMI eller en videreførende

idrætsforening under DMI.


Ovennævnte love er de af generalforsamlingen., således vedtaget på den stiftende

generalforsamling den 4. december 2006.

Rettet ved ordinær generalforsamling d. 11. marts 2011 og ekstraordinær

generalforsamling d. 11. marts 2011.

Rettet ved ordinær generalforsamling d. 9. marts 2017 og ekstraordinær

generalforsamling d. 9. marts 2017.

Rettet ved ordinær generalforsamling d. 15. marts 2019 og ekstraordinær

generalforsamling d. 15. marts 2019.


Ole Lund                    Peter Hartman             Bjarne Pedersen

Formand                    Sekretær                      Dirigent