Love & Bestemmelser

Love for Aalborg Kaserners Idrætsforening

 

Udskriv som en PDF fil her.

 

§ 1. NAVN.

 

Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg

 

Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen er stiftet d.4. december 2006

 

§ 2. FORMÅL.

 

Foreningens formål er, at fremme og vedligeholde interessen for den frivillige idræt inden

 

for Forsvaret herunder Hjemmeværnet, at holde kontakt med tidligere tjenestegørende og

 

fremme samværet mellem foreningens medlemmer, samt formidle medlemmernes

 

deltagelse i konkurrencer under Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) og andre militære og

 

civile idrætsforeninger. Ligeledes er formålet med foreningen, at fremme sammenholdet

 

blandt foreningens medlemmer, ved initiativer og arrangementer for disse evt. i

 

samarbejde med kasernens og områdets øvrige foreninger.

 

§ 3. MEDLEMMER.

 

Som medlemmer kan optages:

 

a. Ordinære medlemmer

 

- personel med fast ansættelse i Forsvaret,

 

- værnepligtigt personel, og kursister,

 

- personel i Forsvaret med rådighedskontrakt,

 

- fast og frivilligt personel i Hjemmeværnet,

 

- øvrig afskediget personel.

 

- ordinære medlemmers nærmeste pårørende (samme adresse).

 

b. Ekstraordinære medlemmer:

 

- Ordinære medlemmers nærmeste pårørende

 

c. Passive medlemmer:

 

- Personer der ønsker at støtte foreningen.

 

d. Æresmedlemmer:

 

- En af bestyrelsen udpeget person, der har ydet en særlig og fortjenstfuld indsats

 

for foreningen.

 

§ 4. KONTINGENT.

 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet indeholdes

 

månedligt i lønnen eller indbetales på foreningens bank konto. Ved medlemskab hvor

 

kontingentet indbetales via bank-konto/giro, er minimums medlemskabet 6 mdr. forud af

 

gangen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 5. UDMELDELSE OG EKSKLUSION.

 

Udmeldelse kan kun finde sted ved en måneds udgang, og skal skriftlig være kassereren i

 

hænde senest den 20. i forudgående måned. Ved afskedigelse eller hjemsendelse

 

ophæves medlemskabet fra månedens udgang, medmindre ønske om forsat medlemskab

 

fremsættes overfor kassereren.

 

Forretningsudvalget kan ekskludere et medlem ved over 3 måneders kontingentrestance.

 

Genoptagelse kan først finde sted, når restancen er betalt. Forretningsudvalget kan med

 

2/3 flertal ekskludere et medlem i en periode, når særlige forhold taler herfor. Eksklusionen

 

skal bekræftes på førstkommende generalforsamling, hvilket kan ske ved simpelt flertal

 

blandt de tilstedeværende, idet den ekskluderede her har stemme- og taleret.

 

§ 6 FORPLIGTELSER.

 

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen,

 

- hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side;

 

alene foreningen hæfter med de rådige midler,

 

- har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen,

 

- har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art,

 

- har pligt til at lade sig vælge til forretningsudvalget/bestyrelsen eller udvalg i

 

sammenlagt indtil 2 år.

 

§ 7. GENERALFORSAMLING.

 

En generalforsamling, som kan være ordinær eller ekstraordinær, er foreningens højeste

 

myndighed. Indkaldelse offentliggøres senest 14 dage og tidligst 28 dage forud med

 

angivelse af dagsorden ved opslag ved de 2 motionscentre samt på AKIF og

 

Trænregimentets hjemmeside på intranettet. Ordinære medlemmer har tale- og stemmeret

 

på generalforsamlingen. Skriftlige fuldmagter har stemmeret. Et medlem kan kun bære

 

”en” fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn og dato samt underskrift.

 

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og

 

afstemningsmåde, dog skal han foretage skriftlig afstemning, såfremt mere end et medlem

 

ønsker det.

 

Beslutninger tages ved simpelt flertal, dog jf. § 13. Ordinær generalforsamling afholdes

 

årligt i JAN kvartal. Forslag hertil tilsendes bestyrelsen tidligst muligt og senest 8 dage

 

forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal offentliggøres for medlemmerne,

 

senest 2 dage før generalforsamlingen ved opslag ved de 2 motionscentre og på AKIF og

 

Trænregimentets hjemmeside på intranettet.

 

Dagsordenen fastsættes af forretningsudvalget og skal ordentligvis omfatte:

 

1) Valg af dirigent.

 

2) Godkendelse af dagsorden.

 

3) Formandens beretning, suppleret af øvrige udvalgsformænd.

 

4) Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab til

 

godkendelse, og det af forretningsudvalget godkendte budget for nuværende år til

 

orientering.

 

5) Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

 

6) Fastsættelse af kontingent.

 

7) Valg til bestyrelsen, jf. § 8.

 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 11.

 

9) Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

 

- Når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst 1/3 af foreningens ordinære

 

medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte

 

tilfælde skal indkaldelse ske med mindst 2 ugers varsel og den ekstraordinære

 

generalforsamling afholdes senest 4 uger efter fremsættelsen.

 

- En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i umiddelbar fortsættelse af en ordinær

 

generalforsamling, såfremt indkaldelsesvarslerne er overholdt.

 

§ 8. BESTYRELSE.

 

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Alle heri er ordinære

 

medlemmer, og består af:

 

- Formand.

 

- Kasserer.

 

- 7 bestyrelsesmedlemmer.

 

- 2 suppleanter.

 

For hvert bestyrelsesmedlem forelægger der en funktionsbeskrivelse, for de primære

 

arbejdsopgaver/-områder og kompetencer.

 

Halvdelen af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således:

 

- i de ulige år formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant,

 

- i de lige år kassereren, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med en:

 

- Sekretær,

 

- Næstformand.

 

der sammen med Formanden og Kassereren udgør forretningsudvalget. Øvrige valgte

 

bestyrelsesmedlemmer indgår henholdsvis som:

 

- formand for boldspilsudvalget,

 

- formand for idrætsudvalget,

 

- formand for skydeudvalget,

 

- formand for specialudvalget,

 

- formand for aktivitets og sponsorudvalget.

 

Bestyrelsen er forpligtet overfor DMI i henhold til foreningens love § 6. Bestyrelsen

 

fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når over

 

halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme

 

afgørende. Bestyrelsen fører protokol/udfærdiger beslutningsreferat fra hvert

 

bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen kan indkaldes af formanden eller forretningsudvalget og skal indkaldes inden

 

14 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse med angivelse af

 

dagsorden sker skriftligt med 8 dages varsel.

 

Ethvert aktivt deltagende medlem må være villigt til, på opfordring, at tage del i en

 

omgangstjeneste inden for udvalgenes arbejde.

 

Da foreningen er berettiget til at give våbentegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til

 

at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbentegning over for et

 

medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være

 

indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 9 FORRETNINGSUDVALGET

 

Forretningsudvalget forestår - med ansvar over for bestyrelsen - den daglige ledelse af

 

AKIF.

 

Forretningsudvalgets sammensætning:

 

- Formand.

 

- Næstformand.

 

- Kasserer, og

 

- Sekretær.

 

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af dets medlemmer er til

 

stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

Forretningsudvalget kan antage lønnet medhjælp.

 

Der udfærdiges referat af hvert forretningsudvalgsmøde, som tilsendes den øvrige bestyrelse

 

til orientering. Senest 8 dage efter mødets afholdelse.

 

§ 10 UDVALGENE

 

AKIF virksomhed forestås af følgende hovedudvalg:

 

- Boldspiludvalg.

 

Idrætsudvalg.

 

- Skydeudvalg.

 

- Specialudvalg.

 

- Aktivitets og sponsorudvalg.

 

Et hovedudvalg består af en formand, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære

 

generalforsamling disse formænd indtræder desuden som bestyrelsesmedlemmer. Under

 

hvert hovedudvalg, kan der nedsættes et antal underudvalg, for de enkelte idrætsgrene/

 

aktiviteter. Disse underudvalg udpeger en formand for det enkelte underudvalg.

 

Underudvalgenes formænd og medlemmer indstilles af de respektive hovedudvalg og

 

godkendes af forretningsudvalget.

 

Udvalgenes ansvarsområde fastsættes af bestyrelsen. Jf. funktionsbeskrivelse.

 

§ 11. REGNSKAB & BUDGET.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, og et

 

årsregnskab afleveres til revisorerne senest 01 FEB og tilbageleveres herfra således dette

 

kan fremlægges for bestyrelsen inden generalforsamlingen.

 

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år for en 2 årige periode 1 revisor og 1

 

revisorsuppleant.

 

Revisorerne reviderer det, fra kassereren tilsendte regnskab og tilbagesender det med

 

bemærkninger. Desuden foretager revisorerne som minimum 1 gang årligt kasserevision.

 

Foreningens formand, eller kasserer attesterer udgiftsbilag. Foreningens midler anbringes

 

efter bestyrelsens bestemmelser.

 

Bestyrelsen godkender årsregnskabet inden det fremlægges på generalforsamlingen.

 

Forretningsudvalget godkender det kommende års budgetforslag i DEC/JAN og varetager

 

den løbende budgetkontrol samt har ansvaret for forvaltningen af foreningens midler i

 

overensstemmelse med budgettet.

 

§ 12. FORENINGENS MEDLEMSKAB AF FORBUND OG FORENINGER.

 

Foreningen skal være medlem af DMI, der skal godkende foreningens love. Foreningen

 

kan efter forretningsudvalgets bestemmelser stå som medlem i andre idrætssammenslutninger,

 

foreninger og forbund. Foreningen er blandt andet medlem af Dansk Orienteringsforbund,

Dansk Skytte Union via Jyllands Skytte Forbund og Aalborg Firmasport. Foreningen fører separat

medlemsregister over medlemmer som deltager i aktiviteter inden for specialforbund og -foreninger.

 

§ 13. LOVÆNDRINGER.

 

Ændringer af foreningens love kan kun gennemføres på en generalforsamling. På en

 

ordinær generalforsamling skal 1/3 af foreningens ordinære medlemmer være til stede,

 

evt. repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og 2/3 heraf skal stemme for forslaget, for at

 

dette kan vedtages.

 

Et forslag, som på en ordinær generalforsamling opnår det nødvendige 2/3 flertal, men

 

hvor 1/3 af foreningens ordinære medlemmer ikke er tilstede, kan vedtages på en

 

ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmer, inkl.

 

fuldmagter, stemmer for forslaget.

 

§ 14. FORENINGENS OPLØSNING.

 

Foreningens opløsning kan vedtages på samme måde som anført i § 13 for lovændringer.

 

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler DMI eller en videreførende

 

idrætsforening under DMI.

 

Ovennævnte love er de af generalforsamlingen., således vedtaget på den stiftende

 

generalforsamling den 4. december 2006.

 

Rettet ved ordinær generalforsamling d. 11. marts 2011 og ekstraordinær

 

generalforsamling d. 11. marts 2011

 

Rettet ved ordinær generalforsamling d. 9. marts 2017 og ekstraordinær generalforsamling d. 9. marts 2017

 

 

Mikael Gam Aksel Nielsen Bjarne Pedersen